Pravidla soutěže

Pravidla pro rok 2019


KLUBOVÁ SOUTĚŽ TÝMU PM STARS PARDUBICE

PRAVIDLA PRO ROK 2019


OBSAH

 • OBECNÁ USTANOVENÍ
 • ZPŮSOBILOST
 • PŘIHLÁŠKY
 • STARTOVNÉ
 • VĚKOVÉ SKUPINY
 • SOUTĚŽNÍ PLOCHA
 • HUDBA
 • ODSTOUPENÍ OD SOUTĚŽE
 • POKUTY
 • PUBLICITA
 • SOUTĚŽNÍ DIVIZE
 • HODNOCENÍ
 • BODOVACÍ LISTY
 • PENALIZACE
 • DISKVALIFIKACE
 • STÍŽNOSTI

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Pardubice Cheer Open 2019 je klubová soutěž v cheerleadingu, kterou pořádá klub PM Stars Pardubice. Soutěž je otevřená pro všechny skupiny, bez ohledu na členství v různých organizacích. Soutěž se uskuteční v sobotu 25.května 2019 v kulturním a společenském centru Ideon v Pardubicích.

2. ZPŮSOBILOST

Způsobilí k účasti na Pardubice Cheer Open 2019 jsou všichni jedinci/týmy, kteří v níže uvedeném termínu přihlásí (buď online formou přes elektronický systém na webových stránkách České asociace cheerleaders, nebo odesláním písemné přihlášky a uhrazením soutěžních poplatků). Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídá vysílající organizace.

3. SOUTĚŽNÍ PŘIHLÁŠKA

Přihlašování týmů registrovaných pod ČACH - probíhá pomocí registračního systému na stránkách ČACH (naleznete na www.cach.cz/registrace) - doporučujeme.

Přihlašování ostatních týmů, či neregistrovaných skupin - vyplněním a odesláním přihlášky, která je ke stažení na  https://uloz.to/!f7j6tyZWF07Z/prihlaska-reg-formular-2019-xlsx  na mail: pardubice.cheer@email.cz

Odesláním přihlášky se přihláška stává závaznou.

Jakékoli jiné změny v existující přihlášce musí být nahlášeny písemně, a to nejpozději do neděle
15. května 2019, kdy se uzavírá proces přihlašování do soutěže.

4. STARTOVNÉ

Startovné - doporučujeme se přihlásit s předstihem, v případě, že zájem překročí kapacitu areálu, pořadatel si vyhrazuje právo na uzavření přihlášek.

 • Do 31.3.2019 - 250 Kč 1 účastník/divize, účastník/ 2 a více divizí 300 Kč
 • Do 30.4. 2019 - 300 Kč 1 účastník/divize, účastník/ 2 a více divizí 350 Kč
 • Do 15.5.2019 - 350 Kč 1 účastníků /divize, účastník/ 2 a více divizí 400 Kč

Startovné lze ve výjimečné situaci (zdravotní indispozice aj.) převést na náhradníka.

Po obdržení soutěžní přihlášky bude vystavena faktura, která bude elektronicky zaslána na e-mail uvedený v přihlášce. Soutěžní poplatky je přihlášený tým povinen zaslat na účet organizátora soutěže ve výši a termínu splatnosti dle příslušné fakturace.

5. VĚKOVÉ SKUPINY

Křížení věkových skupin, tzn. současný start jednoho soutěžícího ve dvou rozdílných věkových skupinách je zakázáno.

Mini                                  věk 3-7                  2012 - 2016

Peewee                           věk 6-12                2007 - 2013

Youth                               věk 9-14                 2005 - 2010

Junior                              věk 12-16                2003 - 2007

Jun-sen                           věk 12 a více          do roku 2007

Senior                             věk 14 a více          do roku 2005

Family                             věk 18 a více           do roku 2001

Je možné zažádat o výjimku pro sportovce, která bude náležitě organizátory posouzena. 

Organizátor si vyhrazuje právo spojit některé věkové kategorie v případě, že budou obsazeny malým počtem soutěžících.

6. SOUTĚŽNÍ PLOCHA

Máme k dispozici 2 soutěžní plochy v rozměrech 12x12 metrů, povrchem je gymnastický koberec (pro cheer kategorie) a baletizol (dance kategorie).

Soutěžní vystoupení musí začít na vyznačené soutěžní ploše. Přešlapy mimo soutěžní plochu nejsou penalizovány bodovými srážkami.

7. HUDBA

Hudební podklad musí být zaslán předem na email soutěže, nejpozději do 20. května 2019.

Každá skladba musí být označena startovním číslem (vychází z harmonogramu), názvem soutěžní skupiny a názvem divize.

Zodpovědná osoba k dané skupině bude mít rovněž na soutěži k dispozici hudbu na USB Flash disku.

Hudební podklad i samotná sestava musí odpovídat obecným mravním principům. Vulgární či rasistické texty či pohyby mohou vést k diskvalifikaci.

Časomíra se spustí s prvním tónem hudby či s prvním pohybem (případně se začátkem pokřiku, je-li do sestavy zařazen) a zastaví se s posledním tónem hudby nebo s posledním pohybem.

8. ODSTOUPENÍ OD SOUTĚŽE

V případě, že se přihlášený tým nebo soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit organizátorovi soutěže.

Soutěžní poplatky při odstoupení kratším než je 10 dní od soutěže (tzn. po 15.5.2019) jsou již nevratné.

9. POKUTY

Za poničení šatny či jakýchkoli dalších prostor soutěžní haly bude týmu účtována pokuta ve výši, kterou dle rozsahu škody určí provozovatel haly. Výši sankcí za poničení ostatního vybavení (gymnastické koberce, audiovizuální technika atd.) určí organizátor.

10. PUBLICITA

Všichni účastníci soutěže Pardubice Cheer Open 2019 dávají svou účastí souhlas s použitím pořízených fotografických a audiovizuálních materiálů k propagaci tohoto i dalších ročníků této akce.

11. SOUTĚŽNÍ DIVIZE

Každý účastník může soutěžit v libovolném počtu soutěžních divizí, nesmí však startovat za dvě věkově různé soutěžní skupiny v rámci jedné divize.

V AllGirl divizích a woman mohou startovat pouze účastníci ženského pohlaví, v Coed divizích se za každou soutěžní skupinu musí zúčastnit alespoň jeden muž a jedna žena v man divizi pak pouze muži. Kde není uvedeno, je pohlaví soutěžících zcela na volbě týmu.

Soutěžní pravidla levelových sestav odpovídají levelům zveřejněným na www.cach.cz

Organizátor si vyhrazuje právo spojit některé soutěžní divize v případě, že budou obsazeny malým počtem soutěžících. 

Speciální kategorie HOBBY je určena začínajícím týmům a týmům, které nemají v danou chvíli technickou úroveň soutěžit v nabídnutých levelech. Kategorie HOBBY není určená výkonnostním levelem.

Soutěžní sestava v kategorii HOBBY musí obsahovat tyto povinné prvky:

 • pokřik, vč. tzv. chantu (krátké opakující se slova, výzvy), může být v češtině, angličtině i v kombinaci jazyků, doporučená délka 30 sec.).
 • Stunt
 • Pyramida (spojení několika stuntů dohromady)
 • Cheerleadingový skok
 • Tanec s cheerleadingovými pohyby
 • Akrobacie

Jsou povoleny pompony, rekvizity, cedule, megafony apod.

V hodnocení je důraz na estetiku choreografie, bezpečnost provedených prvků, stabilitu stuntů a pyramid - jejich vhodný výběr z hlediska úrovně soutěžících a dobře provedenou akrobacii. Dále pak na přesnost pohybů v tanci, dobře provedené skoky a vhodné využití pomponů a rekvizit.

Pokřik je součástí hodnocení poroty.

12. HODNOCENÍ

Soutěžní vystoupení bude hodnoceno vždy třemi odbornými porotci, z nichž každý může udělit maximálně 100 bodů.

V případě nerozhodného skóre na medailových pozicích rozhodne o konečném pořadí průměr umístění vystoupení u hodnotících porotců.

Technický a bezpečnostní porotce pak udělují srážky (viz Penalizace). Porota nesmí před slavnostním vyhlášením projednávat se soutěžícími bodování ani výsledky.

Bodovací listy budou po soutěži předány, případně zaslány zástupcům jednotlivých týmů.

Porotci hodnotí dle standartních bodovacích listin ČACH (dostupné na www.cach.cz), jedinou výjimkou je Hobby kategorie, jejíž hodnotící kritéria zde uvádíme.

KRITÉRIA HOBBY CHEER:

 • Pokřik: 10
 • Building skills (= všechny 'stavební' dovednosti) 20
 • Tanec 10
 • Akrobacie 10
 • Skoky 10
 • Choreografie, kreativita, plynulost sestavy 10
 • Synchronizace, hudba 10
 • Celkový dojem 20

CELKEM 100

13. PENALIZACE

Celkové skóre, tzn. součet bodů udělených všemi odbornými porotci, bude sníženo o trestné body dle následujícího:

CHEER DIVIZE

CHYBA PENALIZACE

Pád topa, sesunutí stuntu apod. (penalizace dle uvážení poroty) 1-10 bodů

Provedení prvku/procedury zakázané v daném levelu/pravidlech* 15 bodů

Překročení časového limitu o více než 1 vteřinu 3 body

DANCE DIVIZE

CHYBA PENALIZACE

Provedení prvku/procedury zakázané v daném levelu/pravidlech* 15 bodů

Překročení časového limitu o více než 1 vteřinu 3 body

14. DISKVALIFIKACE

Jakékoli porušení těchto podmínek, bezpečnostních pravidel či zásad sportovního chování a fair-play na soutěžní ploše i mimo ni bude důvodem k diskvalifikaci týmu, který tak ztrácí nárok na případné ocenění.
Posouzení závažnosti takových prohřešků je v kompetenci organizátora soutěže a poroty.


15. STÍŽNOSTI, ODVOLÁNÍ

Rozhodnutí odborné poroty je finální a nelze se proti němu odvolat.

Jiné stížnosti a připomínky, týkající se organizace soutěže, musí být zaslány písemně na email pardubice.cheer@email.cz, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od konání soutěže. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

Schváleno v Pardubicích , dne 25.2.2019